DOANH NGHIỆP TÀI TRỢDOANH NGHIỆP TÀI TRỢ - UEL CAREER DAY 2015

TÀI TRỢ CHÍNH

       

 ĐỒNG TÀI TRỢ
   


DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ - UEL CAREER DAY 2014

       


DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ - UEL CAREER FAIR 2014

           


UEL INTERNSHIP DAY 2013
© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN